Op 1 juli 2015 is een voorstel van wet gepresenteerd waarmee de WION wordt vervangen door een nieuwe wet genaamd: ‘WIBON’ (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) en waarmee onder andere enkele wijzigingen van de Telecommunicatiewet worden voorgesteld. In dit artikel gaan wij in op het ‘wat’ en de ‘waarom’ van dit voorstel van wet.

De achtergrond van dit voorstel van wet is Europese regelgeving, en wel de zogenoemde ‘richtlijn breedband’ (Richtlijn 2014/61/EU). De richtlijn breedband dient bij te dragen aan een Europese doelstelling, namelijk dat alle Europeanen toegang krijgen tot sneller internet. Het is de bedoeling met de richtlijn breedband te bewerkstelligen dat de kosten van het aanleggen van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid worden gereduceerd door ‘sector overschrijdend medegebruik en coördinatie van civiele werken te bevorderen.’
Kortom: Voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid zal gebruik kunnen worden gemaakt van delen van reeds bestaande passieve infrastructuur zoals buizen, masten, kabelgoten, straatkasten, gebouwen en antenne-installaties. Eigenaren van die infrastructuur dienen die bepaalde delen van dat netwerk dus onder bepaalde voorwaarden open te stellen voor medegebruik.
Daarnaast wordt met de richtlijn breedband bij het aanleggen van infrastructuur de coördinatie met aanbieders van breedbandnetwerken geregeld zodat meteen gezamenlijk van de aan te leggen infrastructuur gebruik kan worden gemaakt.
Dit medegebruik en deze coördinatie van civiele werken wordt in de richtlijn breedband onder meer geregeld aan de hand van ‘transparantieverplichtingen’. Die verplichtingen zien op de uitwisseling van informatie en zijn opgenomen in de artikelen 4, 6 en 7 van de richtlijn.
In Nederland zal de richtlijn breedband, voor wat betreft die artikelen 4, 6 en 7, worden geïmplementeerd door middel van de invoering van een geheel nieuwe wet: de WIBON, waarbij de reeds bestaande WION als uitgangspunt is genomen.

De WIBON
Ten behoeve van deze transparantieverplichtingen wordt dus aangesloten bij het reeds bestaande systeem van informatie-uitwisseling zoals neergelegd in de WION, omdat de partijen reeds bekend zijn met dat systeem. Iedere netbeheerder in de zin van de WION is immers tevens netwerkexploitant in de zin van de richtlijn breedband. Het systeem wordt uitgebreid voor informatie-uitwisseling over bovengrondse fysieke infrastructuur en civiele werken.
De WION is immers beperkt tot ondergrondse infrastructuur en heeft als doel om graafschade te voorkomen. De richtlijn breedband ziet zowel op ondergrondse als op bovengrondse infrastructuur en heeft als doel om de kosten van het aanleggen van breedbandnetwerken te verlagen door onder meer medegebruik van fysieke infrastructuur te bevorderen. Met de WIBON wordt de reikwijdte en het doel van de WION dus verbreed (zie p. 3 van het concept van de Memorie van Toelichting bij het conceptvoorstel van wet).
Met het wetsvoorstel wordt de WION dus ingetrokken, maar worden de bepalingen uit de WION één op één overgenomen in de WIBON, waarbij alleen de bepalingen over verplichte informatie-uitwisseling zijn uitgebreid met het oog op medegebruik en coördinatie van civiele werken.

Wijziging Telecommunicatiewet
Ten behoeve van de bevordering van medegebruik wordt ook voorgesteld de Telecommunicatiewet te wijzigen. Na hoofdstuk 5 van de bestaande Telecommunicatiewet wordt voorgesteld een nieuw hoofdstuk in te voegen, namelijk hoofdstuk 5a: ‘Medegebruik voorzieningen en coördineren van civiele werken’. In dit nieuwe hoofdstuk staan verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van medegebruik en coördinatie van civiele werken.
Daarnaast worden ook op onderdelen de Kadasterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op de economische delicten gewijzigd.

Conclusie
Met het voorstel van wet lijkt in eerste instantie niet te zijn beoogd de onderzoeks- en informatieverplichtingen ten aanzien van zorgvuldig graven te wijzigen. Het is voor nu echter wel de vraag wat voornoemde wijzigingen voor een (indirect) effect zullen hebben op het zorgvuldig graven.
In Nederland wordt thans al veelvuldig gehandeld naar de bedoeling van de richtlijn breedband, aangezien medegebruik van infrastructuur en coördinatie van civiele werken al plaatsvindt. De Telecommunicatiewet bood daartoe ook al mogelijkheden. De invulling van die mogelijkheden, en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor partijen, zal door de komst van de WIBON nader worden ingekleurd.
Hoe de wet er uiteindelijk uit zal gaan zien is nog niet bekend. Het voorstel bevindt zich nog in de consultatiefase. Het is van belang dat partijen zich over dit voorstel uitlaten. Zie hiertoe bijvoorbeeld ook de website van het GPKL.

Bron: AMweb Kabel- en leidingschade: van WION naar WIBON